Naslouchá-li člověk svědomí, může slyšet mluvit Boha. - Věnuješ pravidelně čas zpytování svědomí? A to nejen před zpovědí.


Člověk musí být usebraný, aby slyšel hlas svého svědomí. - Rozmlouváš a nasloucháš Bohu v klidu nebo ve spěchu?


Výchova svědomí je celoživotní úkol - Snažíš se kultivovat své svědomí nebo se o něj nestaráš?


Moudrost - schopnost rozeznat, co je naše pravé dobro. - Snažíš se být rozumný? Pros Boha o víc, o moudrost.


Spravedlnost - pevná vůle dávat Bohu a bližnímu to, co jim patří. - Nedíváš se jen na sebe a své potřeby?


Spravedlnost vůči Bohu se nazývá zbožnost. - Bůh si zaslouží tvoji zbožnost a tobě prospívá.


Statečnost - při obtížích zabezpečuje pevnost a vytrvalost v úsilí o dobro. - Nenecháváš se často odradit překážkami od cesty dobra?


Mírnost - schopnost vyrovnaně užívat svořená dobra. - Neusiluješ přehnaně jen o dobra stvořená ale především o dobra věčná?


Hřích se vzpírá Boží lásce k nám a oddaluje od ní naše srdce. - Vnímáš hřích jako vzdalování se od Boha a vadí ti to?


Smrtelný hřích ničí v srdci člověka lásku těžkým porušením Božího zákona. - Varuj se těžkých hříchů, protože působí duchovní tragédii.


Všední hřích ponechává lásku „naživu“, ačkoliv ji uráží a zraňuje. - Nezvykej si na lehké hříchy, protože tě duchovně oslabují.


Opakování téhož hříchu plodí neřest. - Zápasíš vytrvale se svojí neřestí, i když je to vyčerpávající?


Ospravedlnění je přijetí Boží spravedlnosti skrze víru v Ježíše Krista. - Vnímáš, že spása je především nezaslouženým darem Božím než odměnou za tvé zásluhy?


Ospravedlnění nám bylo zaslouženo utrpením Krista. - Uvědomuješ si, za jak vysokou cenu jsi byl zachráněn?


Milost je Boží přízeň vůči člověku. - Vidíš Boží dobrotu ve svém životě? I když třeba procházíš zkouškami?


Milost je účast na životě Božím. - Jsi vděčný, že ses stal Božím dítětem a kráčíš k věčnosti s Bohem?


Všichni lidé jsou povoláni ke svatosti. - Odpovídáš na Boží milost osobním úsilím o svatost?


Svoboda dosahuje své dokonalosti, když je zaměřena na Boha. - Nezaměřuješ se příliš na prosazování své vůle?


Čím více člověk koná dobro, tím více se stává svobodným. - Chceš být skutečně svobodný? Konej dobro!


Ctnost je trvalá a pevná dispozice konat dobro. - Vytrvalým konáním dobra se stáváš více a více ctnostným.


Mravních ctností se dosahuje lidským úsilím. - Vytrvej v konání dobra, i když je to namáhavé.