Květná neděle spojuje Kristův královský triumf a oslavu jeho utrpení vjedno. - Ježíš je Král, který se za nás obětoval.


Následujme Pána na jeho cestě utrpení a účastníme se jeho kříže, abychom dostali také podíl na jeho vzkříšení a na jeho životě. - Prožijme Svatý týden jako cestu s Ježíšem.


Utrpení našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista je zárukou slávy a školou trpělivosti. - Učme se od Ježíše trpělivosti v utrpení.


Kristus uskutečnil podivuhodnou směnu: on si od nás vzal, co mu přineslo smrt, my od něho budeme mít život. - Děkujme Ježíši za dar Božího života.


Mějme oči upřeny na Ježíše: od něho naše víra pochází a on ji vede k dokonalosti. - Ježíš je počátek i cíl naší víry.


Bůh neušetřil ani vlastního Syna, ale vydal ho za nás za všecky. - Co víc pro nás Bůh mohl ještě udělat?


Při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí, protože Pán byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. - Poslušnost Ježíše vůči Otci je vzorem pro naši poslušnost vůči Ježíši.


Ježíš svou spasitelnou smrtí a svým slavným vzkříšením zlomil pýchu starého nepřítele a z jeho moci vysvobodil celý svět. - Vlastními silami nezvítězíme nad zlem. Když se přidáme k Ježíši, zvítězíme.


Eucharistie a služba: Kristus ustanovuje službu kněží, abychom mohli slavit eucharistii. - Často přicházejme na mši svatou.


Eucharistie a služba: Kristus nás posiluje svým tělem a svou láskou. - Často přijímejme eucharistii a služme Bohu i bližním s láskou.


Ježíšův spásný čin spočívá v tom, že všechen následek hříchu dopadl na něj, místo na nás. - Hřích by nás zničil, ale Ježíš nás zachránil.


Na kříži Ježíš protrpěl to, co způsobuje hřích - ztrátu Boha. Toto největší utrpení vytrpěl až do dna. “Bože můj, proč jsi mě opustil?"


U Kristova hrobu můžeme prožít skutečnost smrti, beznaděje a prázdnoty. Tedy všeho toho, v čem bychom byli díky hříchu uvězněni, nebýt Ježíšova vzkříšení.


Velikonoční vigilie je oslavou svaté noci, kdy Pán vstal z mrtvých, kdy rozlomil pouta smrti a jako vítěz vystoupil z hrobu, aby i nám otevřel cestu k životu.


Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho! Aleluja


Náš velikonoční beránek – Kristus – je obětován. Proto slavme svátky s vnitřní opravdovostí a životem podle pravdy. Aleluja.


Pán vstal z mrtvých, jak řekl. Radujme se všichni a jásejme, neboť on kraluje navěky. Aleluja.


Zaslíbení, která Bůh dal našim otcům, vyplnil, když vzkřísil Ježíše. Aleluja