Ježíšova výzva k obrácení a k pokání nemíří především na vnější skutky, nýbrž na obrácení srdce, na vnitřní pokání. Bez něho zůstávají kající skutky neplodné a lživé. A vnitřní obrácení naopak nutí k tomu, aby se postoj pokání projevil navenek kajícími skutky.


Vnitřní pokání může mít rozmanité projevy. Písmo zdůrazňuje zvláště tři způsoby: půst, modlitbu, almužnu, které vyjadřují obrácení ve vztahu k sobě samému, ve vztahu k Bohu a ve vztahu k druhým.


Obrácení se uskutečňuje v každodenním životě smířením. - Odpouštíš každý den svým bližním? - Smíření je lék na tvé neklidné srdce.


Obrácení se uskutečňuje v každodenním životě péčí o chudé. - Pomáháš chudým? - Přednost má skutek lásky. Ale i finanční dar (almužna) může hodně pomoci.


Obrácení se uskutečňuje v každodenním životě konáním spravedlnosti a práva a jejich obranou. - Jsi spravedlivý k bližnímu nebo ho utiskuješ? - Myslíš jen na sebe (svoje práva) nebo jsi vnímavější k právům bližního?


Obrácení se uskutečňuje v každodenním životě vyznáváním vin bratřím a sestrám. - Dokážeš uznat chybu před druhými? Dokážeš se omluvit? Zvláště nejbližším v rodině?


Obrácení se uskutečňuje v každodenním životě bratrským napomenutím. - Napomínáš své bližní s láskou nebo v hněvu či nadřazenosti?


Obrácení se uskutečňuje v každodenním životě revizí celého života. - Jak často před Bohem a s Bohem usměrňuješ svůj život?


Obrácení se uskutečňuje v každodenním životě zpytováním svědomí. - Zpytuješ své svědomí jen před zpovědí nebo každý večer?


Obrácení se uskutečňuje v každodenním životě duchovním vedením - Kým nebo čím si necháš ovlivňovat svůj život? Lze to nazvat vedením Duchem svatým?


Obrácení se uskutečňuje v každodenním životě přijímáním utrpení. - Snažíš se vnímat utrpení i jako hodnotu a prostředek kajícnosti?


Obrácení se uskutečňuje v každodenním životě trpělivostí v pronásledování pro spravedlnost. - Vyhýbáš obhajobě víry z pohodlnosti či strachu?


Nejbezpečnější cestou pokání je vzít svůj každodenní kříž a následovat Ježíše.. - Každý den jsou těžkosti. My víme, jak s nimi naložit.