Náš mravní život nachází svůj pramen ve víře. - Je to víra v Boha, co utváří tvůj život nebo strach z Boha?


Naděje je důvěrné očekávání Božího požehnání a blaženého patření na Boha. - Očekáváš nebe a očekáváš ho s radostí?


Ze zoufalství člověk přestává doufat, že ho Bůh spasí, že mu pomůže. - Očekáváš pomoc Boží ke spáse nebo jen ke snadnějšímu životu?


Víra v Boží lásku zahrnuje povinnost odpovědět na Boží lásku upřímnou láskou. - Prožíváš svoji lásku jako přirozenou odpověď na Boží lásku nebo jako projev svého sobectví?


Klanět se jedinému Bohu osvobozuje člověka od sebelásky. - Prožíváš klanění Bohu jako lék na svoji sebelásku?


Klanět se jedinému Bohu osvobozuje člověka od otroctví hříchu. - Zápasíš s neřestí? Klaněj se Bohu a to tě posílí.


Klanět se jedinému Bohu osvobozuje člověka od modloslužby světa. - Klaněj se Bohu a nebude tě lákat klanět se něčemu jinému.


Modlitba je nezbytnou podmínkou, abychom dokázali zachovávat Boží přikázání. - Spoléháš v pokušení jen na své síly a nebo o pomoc prosíš především Boha?


Modloslužba je, když člověk uctívá tvora místo Boha a klaní se mu, ať se jedná o bůžky, o moc, o rozkoš, o rasu, o předky, o stát, o peníze atd. - Jaké ty máš pořadí hodnot? Je Bůh na prvním místě?


2. přikázání zakazuje zneužívání Božího jména, to je každé nevhodné užívání jména Boha. - Říkáš Boží jméno ve zlém nebo nevhodně nebo bezmyšlenkovitě? Vzývej Boží jméno v modlitbě.


Křesťan začíná svůj den, modlitby a práce znamením kříže „ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen“. - Vše začínáš, činíš a končíš ve jménu Nejsvětější Trojice?


Neděli, den Páně, v němž se slaví mše svatá, je nutno v církvi zachovávat jako prvotní zasvěcený svátek. - Je pro tebe každá neděle svátkem?


Účast na společném slavení nedělní eucharistie je svědectvím příslušnosti a věrnosti Kristu a církvi. - Chápeš nedělní mši jako povinnost přikázání nebo jako radost víry?