Jestliže milujete jen ty, kdo milují vás, jakou budete mít odměnu? Mt 5,43-48 Bůh obdarovává zdarma. Napodobujme jeho štědrost.


Vaše spravedlnost ať je dokonalejší než spravedlnost zákoníků a farizeů. Mt 5,20-26 Používejme tři prostá slova: prosím, děkuji, promiň.


Nebeský Otec dá dobré věci těm, kdo ho prosí. Mt 7,7-12 Klepejme na Boží srdce. Bůh má moc změnit všechno.


Ninivané se na základě Jonášova kázání obrátili. Lk 11,29-32 Obrácení není mlhavým předsevzetím, ale změnou života.


Váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte. Mt 6,7-15 Všemohoucí Bůh má slabost pro modlitbu svého lidu.


Cokoliv jste udělali pro jednoho z mých nejposled- nějších bratří, pro mne jste udělali. Mt 25,31-46 Budeme souzeni podle lásky projevené bližním.


Byl na poušti čtyřicet dní a byl pokoušen od satana. (Mk 1,13) Důležité sportovní zápasy sleduje mnoho lidí. Obdivují výkony závodníků a chtějí prožít něco napínavého, odreagovat se. Jak v případě slavného vítězství, tak v případě potupné prohry se s diváky nic nestane. Obojí mohou zapít. Postní doba je také zápasem. Je to zápas Ježíše Krista pro nás a za nás. Za každého z nás. Má mnohé paralely ve sportovním zápase, ale v něčem se dia- metrálně liší. Na rozdíl od sportovních klání zde jde o všechno. O Boha i o nás. O způsob, jak vítězit nad zlem, které stále pokouší. O naše základní životní po- stoje. O způsob našeho participování na Kristově vítěz- ství. O objevení lásky schopné dát životu nový rozměr. „Náš život nemůže být během této pozemské pouti bez pokušení; cesta kupředu totiž vede jen přes naše zkoušky a jenom ten, kdo byl podroben zkoušce, ví, co v něm je. Vítězné koruny se dostane jen těm, kdo zvítězí; zvítězit však může jen ten, kdo podstoupí zá- pas a k zápasu je třeba protivníka a zkoušek.“ (sv. Augustin)


Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Lk 5,27-32 Kristus chce milovat a uzdravovat, ne počítat hříchy.


Přestaňte se takhle postit! Iz 58,1-9a Bůh od nás nežádá nic než to, co nám předtím sám dal – lásku.


Budeš-li chodit po Božích cestách, budeš žít a Bůh ti požehná. Dt 30,15-20 Život s Kristem není pohodlný, ale je plný radosti.


Když se postíte, nedělejte ztrápený obličej jako pokrytci. Mt 6,1-6.16-18 Půst, který není obrácením srdce, je jen formalitou.