Jednota v lásce

– Neomezuješ podstatu lásky na pouhou touhu po štěstí?
– Máš vášnivou touhu po jednotě?
– Sdílíš stále s druhým bohatství svého vnitřního života?
– Mluvíš s ním o svých duchovních potřebách a radostech?
– Dáváš přednost klidu pouhé povrchní shody před požadavky skutečné lásky?
– Nehledáte jen společné chvíle rozptýlení a zábavy, místo co byste měli použít každé vhodné chvíle a příležitosti k tomu, abyste se navzájem poznávali?
– Nepomýšlíte hned na rozchod, jakmile se objeví první potíže?

Vzájemná úcta, pomoc a porozumění

– Není ti lhostejné to, oč druhý usiluje?
– Snažíš se při plnění svého vlastního poslání i o růst druhého?
– Uznáváte, že vaše poslání jsou rozličné?
– Pomáháš druhému nést jeho starosti nebo ho naopak zavaluješ svými vlastními starostmi?
– Nechceš pomáhat druhému pod záminkou rozdělení pracovních úkolů?
– Neodmítáš zlepšit vybavení domácnosti, po kterém tvůj manžel touží?
– Nezamlčuješ svému partnerovi výši svého platu a jiných vedlejších příjmů i to, nač peníze dáváš?
– Jestliže si domluvíš schůzky a využití svého volného času mimo domov, dohodneš se o tom vždy nejdříve se svým partnerem?
– Nenutíš svého partnera k tomu, aby přerušil veškerá přátelství z doby před svatbou?
– Nevidíš na manželovi spíš jen chyby, které by měl zlepšit než jeho dobré stránky, které by měl dál rozvíjet?

Vyrovnanost

– Dopouštíš, aby jiná žena/jiný muž opanovala tvé myšlenky?
– Nejste příliš zdrženliví, máte-li si na veřejnosti projevit vzájemnou náklonnost?
– Nejste si příliš jistí svou láskou?
– Nežárlíš na manžela/manželku?
Otevřenost k ostatním lidem

– Umíš si uchovat svoji svéprávnost a nezůstáváš i po svatbě závislý na svých rodičích?
– Nepřestal ses pod záminkou svéprávnosti starat o své rodiče?
– Poskytuješ jim pomoc a oporu?

Nebezpečí z přemíry práce

– Nepřistupuješ kvůli penězům na pracovní podmínky, které ohrožují intimitu tvého domova?
– Nepřijímáš práci, která je ti osobně příjemná, ale tvému rodinnému štěstí škodí?
– Nehledáš ve své práci nebo v pracovním prostředí radost kterou neumíš nalézt doma?
Smysl pro společenství

– Domníváš se, že jsi už splnil všechny povinnosti lásky k bližnímu, když se věnuješ své rodině?
– Probouzíš ve své rodině zájem o politickou, hospodářskou, sociální, kulturní nebo jinou činnost a úkoly?
– Nestavíš se proti povinnostem svého manžela/manželky nebo ho/ji případně dokonce srážíš?

Pohostinnost

– Nestýkáš se zásadně jen s lidmi stejného společenského postavení,
– Nepřijímáš návštěvy jen tehdy, když to vyžaduje společeská slušnost?
– Stýkáte se vůbec s někým?
– Neoznačuješ normální společenské styky jako „světské“ jen proto, aby ses vyhnul styku s jinými, protože k tomu nemáš chuť?
– Jsi pohostinný jen tehdy jen pokud z toho máš prospěch nebo za všech okolností?
– Nejsi hostům nepříjemný přílišným zdůrazňováním toho, co jsi pro ně připravil?
– Nezakrýváš povrchním hovorem své vlastní „já“, protože ze sobectví nebo přílišné zdrženlivosti nechceš být sdílný?
– Nevymlouváš se na druhého manžela, jestliže chceš druhému odmítnout nějakou službu?

Tělesné spojení

– Nepodceňuješ pohlavní styk?
– Není pro tebe manželské spojení jen věcí zvyku, místo abyste tomuto vztahu dávali výraz neustále se prohlubující lásky?
– Nedomníváš se, že v manželství už neexistuje problém zdrženlivosti? A naopak nechováš se tak, jako by žádný tělesný styk nemohl být bez hříchu?
– Nemyslíš si, že souhlas k manželskému styku jste si dali jednou provždy?
– Nehledáš v manželském spojení spíše jen uspokojení své vlastní tělesné potřeby než výraz vzájemné lásky a oddanosti?
– Myslíš na zdraví své ženy a svých dětí?
– Uznáváš, že druhý musí být také někdy sám?
– Souhlasíš s umělou antikoncepcí, i když ne zásadně, přece jen v praxi?
– Neužíváš metody periodické zdrženlivosti jen z vlastního sobectví?

Duchovní život

– Myslíš dostatečně na Kristův požadavek dobrovolné chudoby?
– Nechceš mít ve své domácnosti stále vyšší životní úroveň než jakou máš?
– Myslíš na to, abys oprostil svůj domov od nadměrného přepychu?
– Nesnažíš se zařizovat si svůj domov tak pohodlně a útulně, jak by to bylo možné, pod záminkou chudoby a skromnosti?
– Ponecháváš ve svém rozpočtu částku na charitativní účely a podobné povinnosti nebo naopak:určuješ tuto částku tak přesně, že ti pak nezbývá možnost pro mimořádný dar?

Jasnost ve vztahu k Bohu

– Nedomníváš se snad, že ve svých osobních vztazích k Bohu můžeš ignorovat společenství své rodiny?
– Nevzdaluješ se od Boha, protože si myslíš, že tím se přibližíš k svému partnerovi?
– Miluješ svého manžela dostatečně? Miluješ v něm jen to, co je opravdu od Boha?
– Nežádáš od Boha, aby sloužil tvé rodině, místo aby všechny osoby a věci v tvém domě sloužily Bohu?
– Snažíš se poznávat, jaké má Bůh plány s tvým domovem a rodinou?
– Snažíš se podle těchto úmyslů Božích opravdu žít?
– Modlíte se někdy společně v rodině?
– Neodbýváte společnou modlitbu jen ze zvyku?
– Chodíte společně na mši svatou a ke svátostem?