† Zpovědní zrcadlo pro děti

Vzpomeň si,

– kdy jsi byl(a) naposled u svátosti smíření

– jestli jsi vykonal(a) uložené pokání

– jak jsi splnil(a) své předsevzetí.

Přemýšlej, kterých hříchů ses od poslední svaté zpovědi dopustil(a). K tomu ti pomohou následující otázky nebo zpovědní zrcadlo v Kancionálu na straně 81.

Hříchy si napiš na papír, abys pak ve zpovědnici na něco nezapomněl.

Hlavní hříchy

Byl jsi pyšný, lakomý, závistivý, zlostný, mlsný, lenivý a vybíravý v jídle?

 

  1. V jednoho Boha věřiti budeš

Zanedbával jsi vyučování náboženství?

Pochyboval jsi o pravdách víry?

Zapíral jsi před jinými, že věříš v Boha?

Zanedbával jsi denní modlitby?

Modlil ses neuctivě a nedbale?

 

  1. Nevezmeš jména Božího nadarmo

Říkal jsi jméno Boží a svatá slova neuctivě?

Říkal jsi svatá slova ve zlosti?

Posmíval ses svatým věcem?

Přísahal jsi bez potřeby?

 

  1. Pomni, abys den sváteční světil

Byl jsi každou neděli na mši svaté?

Kolikrát jsi ji vynechal vlastní vinou?

Přicházel jsi na mši svatou pozdě?

Choval ses v kostele neuctivě?

Rušil jsi jiné?

 

  1. Cti otce svého i matku svou

Choval ses k rodičům neuctivě a hrubě?

Zlobil jsi je a zarmucoval?

Odmlouval jsi a vzdoroval?

Byl jsi neposlušný a neukázněný ve škole?

 

  1. Nezabiješ

Škodil sis na zdraví?

Chodil jsi v zimě málo oblečený?

Vydával jsi svůj život v nebezpečí?

Bil jsi jiné? Poranil jsi někoho?

Měl jsi na někoho zlost? Mstil ses?

Nadával jsi a posmíval se někomu?

Naváděl jsi jiné ke hříchu? K jakému?

Přátelil ses se špatnými kamarády?

Trápil jsi zvířata?

 

  1. Nesesmilníš

Poslouchal jsi rád neslušné řeči?

Mluvil jsi sprostě?

Díval ses na něco neslušného?

Četl jsi, psal nebo kreslil něco, co se nesluší?

Dělal jsi něco nemravného sám na sobě nebo s jinými?

 

  1. Nepokradeš 10. Nepožádáš statku bližního svého

Ukradl jsi něco? Doma, ve škole, v obchodě?

Chtěl jsi něco ukrást?

Ošidil jsi někoho?

Poškodil jsi nějakou cizí věc?

Vypůjčil sis něco a nevrátil?

Snažil ses nějak nahradit, co jsi ukradl nebo poškodil?

 

  1. Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému

Lhal jsi? Uškodil jsi tím někomu?

Přetvařoval ses? Žaloval jsi?

Podváděl jsi při hře?

Sváděl jsi na jiné, co jsi provedl sám?

Mluvil jsi zbytečně o cizích chybách?

Pomlouval jsi někoho?

Povídal jsi o někom něco špatného, co nebylo pravda?