† Postní kapky

Ježíšova výzva k obrácení a k pokání nemíří především na vnější skutky, nýbrž na obrácení srdce, na vnitřní pokání. Bez něho zůstávají kající skutky neplodné a lživé. A vnitřní obrácení naopak nutí k tomu, aby se postoj pokání projevil navenek kajícími skutky.

Vnitřní pokání může mít rozmanité projevy. Písmo zdůrazňuje zvláště tři způsoby: půst, modlitbu, almužnu, které vyjadřují obrácení ve vztahu k sobě samému, ve vztahu k Bohu a ve vztahu k druhým.

Obrácení se uskutečňuje v každodenním životě smířením. – Odpouštíš každý den svým bližním? – Smíření je lék na tvé neklidné srdce.

Obrácení se uskutečňuje v každodenním životě péčí o chudé. – Pomáháš chudým? – Přednost má skutek lásky. Ale i finanční dar (almužna) může hodně pomoci.

Obrácení se uskutečňuje v každodenním životě konáním spravedlnosti a práva a jejich obranou. – Jsi spravedlivý k bližnímu nebo ho utiskuješ? – Myslíš jen na sebe (svoje práva) nebo jsi vnímavější k právům bližního?

Obrácení se uskutečňuje v každodenním životě vyznáváním vin bratřím a sestrám. – Dokážeš uznat chybu před druhými? Dokážeš se omluvit? Zvláště nejbližším v rodině?

Obrácení se uskutečňuje v každodenním životě bratrským napomenutím.  – Napomínáš své bližní s láskou nebo v hněvu či nadřazenosti?

Obrácení se uskutečňuje v každodenním životě revizí celého života. – Jak často před Bohem a s Bohem usměrňuješ svůj život?

Obrácení se uskutečňuje v každodenním životě zpytováním svědomí. – Zpytuješ své svědomí jen před zpovědí nebo každý večer?

Obrácení se uskutečňuje v každodenním životě duchovním vedením – Kým nebo čím si necháš ovlivňovat svůj život? Lze to nazvat vedením Duchem svatým?

Obrácení se uskutečňuje v každodenním životě přijímáním utrpení. – Snažíš se vnímat utrpení i jako hodnotu a prostředek kajícnosti?

Obrácení se uskutečňuje v každodenním životě trpělivostí v pronásledování pro spravedlnost. – Vyhýbáš obhajobě víry z pohodlnosti či strachu?

Nejbezpečnější cestou pokání je vzít svůj každodenní kříž a následovat Ježíše.. – Každý den jsou těžkosti. My víme, jak s nimi naložit.

Naslouchá-li člověk svědomí, může slyšet mluvit Boha. – Věnuješ pravidelně čas zpytování svědomí? A to nejen před zpovědí.

Člověk musí být usebraný, aby slyšel hlas svého svědomí. – Rozmlouváš a nasloucháš Bohu v klidu nebo ve spěchu?

Výchova svědomí je celoživotní úkol – Snažíš se kultivovat své svědomí nebo se o něj nestaráš?

Moudrost – schopnost rozeznat, co je naše pravé dobro. – Snažíš se být rozumný? Pros Boha o víc, o moudrost.

Spravedlnost – pevná vůle dávat Bohu a bližnímu to, co jim patří. – Nedíváš se jen na sebe a své potřeby?

Spravedlnost vůči Bohu se nazývá zbožnost. – Bůh si zaslouží tvoji zbožnost a tobě prospívá.

Statečnost – při obtížích zabezpečuje pevnost a vytrvalost v úsilí o dobro. – Nenecháváš se často odradit překážkami od cesty dobra?

Mírnost – schopnost vyrovnaně užívat svořená dobra. – Neusiluješ přehnaně jen o dobra stvořená ale především o dobra věčná?

Hřích se vzpírá Boží lásce k nám a oddaluje od ní naše srdce. – Vnímáš hřích jako vzdalování se od Boha a vadí ti to?

Smrtelný hřích ničí v srdci člověka lásku těžkým porušením Božího zákona. – Varuj se těžkých hříchů, protože působí duchovní tragédii.

Všední hřích ponechává lásku „naživu“, ačkoliv ji uráží a zraňuje. – Nezvykej si na lehké hříchy, protože tě duchovně oslabují.

Opakování téhož hříchu plodí neřest. – Zápasíš vytrvale se svojí neřestí, i když je vyčerpávající?

Ospravedlnění je přijetí Boží spravedlnosti skrze víru v Ježíše Krista. – Vnímáš, že spása je především nezaslouženým darem Božím než odměnou za tvé zásluhy?

Ospravedlnění nám bylo zaslouženo utrpením Krista. – Uvědomuješ si, za jak vysokou cenu jsi byl zachráněn?

Milost je Boží přízeň vůči člověku. – Vidíš Boží dobrotu ve svém životě? I když třeba procházíš zkouškami?

Milost je účast na životě Božím. – Jsi vděčný, že ses stal Božím dítětem a kráčíš k věčnosti s Bohem?

Všichni lidé jsou povoláni ke svatosti. – Odpovídáš na Boží milost osobním úsilím o svatost?

Náš mravní život nachází svůj pramen ve víře. – Je to víra v Boha, co utváří tvůj život nebo strach z Boha?

Naděje je důvěrné očekávání Božího požehnání a blaženého patření na Boha. – Očekáváš nebe a očekáváš ho radostí?

Ze zoufalství člověk přestává doufat, že ho Bůh spasí, že mu pomůže. – Očekáváš pomoc Boží ke spáse nebo jen ke snadnějšímu životu?

Víra v Boží lásku zahrnuje povinnost odpovědět na Boží lásku upřímnou láskou. – Prožíváš svoji lásku jako přirozenou odpověď na Boží lásku nebo jako projev svého sobectví?

Klanět se jedinému Bohu osvobozuje člověka od sebelásky. – Prožíváš klanění Bohu jako lék na svoji sebelásku?

Klanět se jedinému Bohu osvobozuje člověka od otroctví hříchu. – Zápasíš s neřestí? Klaněj se Bohu a to tě posílí.

(Každé pondělí se doplní předcházející týden.)