† Chvála Kristu!

Biblický impulz

Byl na poušti čtyřicet dní a byl pokoušen od satana. (Mk 1,13) Důležité sportovní zápasy sleduje mnoho lidí. Obdivují výkony závodníků a chtějí prožít něco napínavého, odreagovat se. Jak v případě slavného vítězství, tak v případě potupné prohry se s diváky nic nestane. Obojí mohou zapít. Postní doba je také zápasem. Je to zápas Ježíše Krista pro nás a za nás. Za každého z nás. Má mnohé paralely ve sportovním zápase, ale v něčem se dia- metrálně liší. Na rozdíl od sportovních klání zde jde o všechno. O Boha i o nás. O způsob, jak vítězit nad zlem, které stále pokouší. O naše základní životní po- stoje. O způsob našeho participování na Kristově vítěz- ství. O objevení lásky schopné dát životu nový rozměr. „Náš život nemůže být během této pozemské pouti bez pokušení; cesta kupředu totiž vede jen přes naše zkoušky a jenom ten, kdo byl podroben zkoušce, ví, co v něm je. Vítězné koruny se dostane jen těm, kdo zvítězí; zvítězit však může jen ten, kdo podstoupí zá- pas a k zápasu je třeba protivníka a zkoušek.“ (sv. Augustin)

(Biblické impulzy)


neděle 18. února - večer

Obrácení se uskutečňuje v každodenním životě duchovním vedením - Kým nebo čím si necháš ovlivňovat svůj život? Lze to nazvat vedením Duchem svatým?

(Skutky pokání)


Modlitba - 1. neděle postní

Bože, ty nám dáváš milost, abychom se čtyřicet dní připravovali na Velikonoce; prosíme tě, ať v postní době hlouběji pronikneme do tajemství Kristova vykupitelského díla a stále opravdověji z něho žijeme. Amen

(Modlitby)


neděle 18. února - ráno

Obrácení se uskutečňuje v každodenním životě zpytováním svědomí. - Zpytuješ své svědomí jen před zpovědí nebo každý večer?

(Skutky pokání)


Biblický impulz

Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Lk 5,27-32 Kristus chce milovat a uzdravovat, ne počítat hříchy.

(Biblické impulzy)


sobota 17. února - večer

Obrácení se uskutečňuje v každodenním životě revizí celého života. - Jak často před Bohem a s Bohem usměrňuješ svůj život?

(Skutky pokání)


Modlitba - Sobota po Popeleční středě

Všemohoucí Bože, shlédni na naši bezmocnost a chraň nás svou mocnou pravicí. Amen

(Modlitby)


sobota 17. února - ráno

Obrácení se uskutečňuje v každodenním životě bratrským napomenutím. - Napomínáš své bližní s láskou nebo v hněvu či nadřazenosti?

(Skutky pokání)


Biblický impulz

Přestaňte se takhle postit! Iz 58,1-9a Bůh od nás nežádá nic než to, co nám předtím sám dal – lásku.

(Biblické impulzy)


Kázání papeže: 16.02.2018

Vatikán. Při dnešní ranní eucharistii v Domě svaté Marty papež František varoval před nebezpečím falešného postu, který pohrdá druhými lidmi. Pravý půst je totiž zaměřen na pomoc druhým, zdůraznil Petrův nástupce. Přečti si na webu Rádia Vatikán

(Papežská kázání)


pátek 16. února - večer

Obrácení se uskutečňuje v každodenním životě vyznáváním vin bratřím a sestrám. - Dokážeš uznat chybu před druhými? Dokážeš se omluvit? Zvláště nejbližším v rodině?

(Skutky pokání)


Modlitba - Pátek po Popeleční středě

Bože, provázej svou pomocí naše úsilí o vnitřní obnovu, aby naše skutky odříkání byly už od počátku pravdivým projevem našeho smýšlení. Amen

(Modlitby)


pátek 16. února - ráno

Obrácení se uskutečňuje v každodenním životě konáním spravedlnosti a práva a jejich obranou. - Jsi spravedlivý k bližnímu nebo ho utiskuješ? - Myslíš jen na sebe (svoje práva) nebo jsi vnímavější k právům bližního?

(Skutky pokání)


Biblický impulz

Budeš-li chodit po Božích cestách, budeš žít a Bůh ti požehná. Dt 30,15-20 Život s Kristem není pohodlný, ale je plný radosti.

(Biblické impulzy)


čtvrtek 15. února - večer

Obrácení se uskutečňuje v každodenním životě péčí o chudé. - Pomáháš chudým? - Přednost má skutek lásky. Ale i finanční dar (almužna) může hodně pomoci.

(Skutky pokání)


Modlitba - Čtvrtek po Popeleční středě

Všemohoucí Bože, osvěcuj nás svým vnuknutím a provázej naše jednání svou pomocí, ať konáme všechno, od začátku až do konce, ve spojení s tebou. Amen

(Modlitby)


čtvrtek 15. února - ráno

Obrácení se uskutečňuje v každodenním životě smířením. - Odpouštíš každý den svým bližním? - Smíření je lék na tvé neklidné srdce.

(Skutky pokání)


Kázání papeže: 14.02.2018

Postní doba je příhodný čas k tomu, abychom doladili disonantní akordy svého křesťanského života a přijali vždy novou, radostnou a slibnou zprávu Pánovy Paschy. Přečti si na webu Rádia Vatikán

(Papežská kázání)


Biblický impulz

Když se postíte, nedělejte ztrápený obličej jako pokrytci. Mt 6,1-6.16-18 Půst, který není obrácením srdce, je jen formalitou.

(Biblické impulzy)


středa 14. února - večer

Vnitřní pokání může mít rozmanité projevy. Písmo zdůrazňuje zvláště tři způsoby: půst, modlitbu, almužnu, které vyjadřují obrácení ve vztahu k sobě samému, ve vztahu k Bohu a ve vztahu k druhým.

(Skutky pokání)


Modlitba - Popeleční středa

Bože, dej, ať nás posilní dnešní půst, kterým zahajujeme úsilí o svou duchovní obnovu, abychom se naučili sebeovládáním statečně přemáhat zlo a konat dobro. Amen

(Modlitby)


středa 14. února - ráno

Ježíšova výzva k obrácení a k pokání nemíří především na vnější skutky, nýbrž na obrácení srdce, na vnitřní pokání. Bez něho zůstávají kající skutky neplodné a lživé. A vnitřní obrácení naopak nutí k tomu, aby se postoj pokání projevil navenek kajícími skutky.

(Skutky pokání)