† Chvála Kristu!

sobota 24. února - večer

Hřích se vzpírá Boží lásce k nám a oddaluje od ní naše srdce. - Vnímáš hřích jako vzdalování se od Boha a vadí ti to?

(Základy mravnosti)


Modlitba - Sobota po 1. neděli postní

Věčný Bože, náš nebeský Otče, obrať k sobě naše srdce, abychom celý život zasvětili tvé službě: abychom hledali především tvé království a plnili tvůj příkaz lásky. Amen

(Modlitby)


sobota 24. února - ráno

Mírnost - schopnost vyrovnaně užívat svořená dobra. - Neusiluješ přehnaně jen o dobra stvořená ale především o dobra věčná?

(Základy mravnosti)


Biblický impulz

Vaše spravedlnost ať je dokonalejší než spravedlnost zákoníků a farizeů. Mt 5,20-26 Používejme tři prostá slova: prosím, děkuji, promiň.

(Biblické impulzy)


pátek 23. února - večer

Statečnost - při obtížích zabezpečuje pevnost a vytrvalost v úsilí o dobro. - Nenecháváš se často odradit překážkami od cesty dobra?

(Základy mravnosti)


Modlitba - Pátek po 1. neděli postní

Prosíme tě, Bože, pomáhej nám prožít dobu přípravy na Velikonoce s vnitřní opravdovostí, aby postní kázeň, o kterou církev v této době usiluje, přinesla všem užitek pro duši. Amen

(Modlitby)


pátek 23. února - ráno

Spravedlnost vůči Bohu se nazývá zbožnost. - Bůh si zaslouží tvoji zbožnost a tobě prospívá.

(Základy mravnosti)


Biblický impulz

Nebeský Otec dá dobré věci těm, kdo ho prosí. Mt 7,7-12 Klepejme na Boží srdce. Bůh má moc změnit všechno.

(Biblické impulzy)


čtvrtek 22. února - večer

Spravedlnost - pevná vůle dávat Bohu a bližnímu to, co jim patří. - Nedíváš se jen na sebe a své potřeby?

(Základy mravnosti)


Modlitba - Stolce sv. Petra

Všemohoucí Bože, tys založil svou církev na pevné skále Petrova vyznání; chraň ji a nedopusť, aby se zmítala uprostřed bouří a zmatků. Amen

(Modlitby)


čtvrtek 22. února - ráno

Moudrost - schopnost rozeznat, co je naše pravé dobro. - Snažíš se být rozumný? Pros Boha o víc, o moudrost.

(Základy mravnosti)


Biblický impulz

Ninivané se na základě Jonášova kázání obrátili. Lk 11,29-32 Obrácení není mlhavým předsevzetím, ale změnou života.

(Biblické impulzy)


středa 21. února - večer

Výchova svědomí je celoživotní úkol - Snažíš se kultivovat své svědomí nebo se o něj nestaráš?

(Základy mravnosti)


Modlitba - Středa po 1. neděli postní

Prosíme tě, Bože, pohlédni na oddanost svého lidu, který si ukládá odříkání, aby cvičil v kázni své tělo a konáním dobrých skutků načerpal sílu pro duši. Amen

(Modlitby)


středa 21. února - ráno

Člověk musí být usebraný, aby slyšel hlas svého svědomí. - Rozmlouváš a nasloucháš Bohu v klidu nebo ve spěchu?

(Základy mravnosti)


Biblický impulz

Váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte. Mt 6,7-15 Všemohoucí Bůh má slabost pro modlitbu svého lidu.

(Biblické impulzy)


úterý 20. února - večer

Naslouchá-li člověk svědomí, může slyšet mluvit Boha. - Věnuješ pravidelně čas zpytování svědomí? A to nejen před zpovědí.

(Základy mravnosti)


Modlitba - Úterý po 1. neděli postní

Bože, shlédni na nás a pomoz nám, ať sebeovládáním překonáváme, co nás spoutává, a všechny naše tužby ať směřují k tobě. Amen

(Modlitby)


úterý 20. února - ráno

Nejbezpečnější cestou pokání je vzít svůj každodenní kříž a následovat Ježíše.. - Každý den jsou těžkosti. My víme, jak s nimi naložit.

(Skutky pokání)


Biblický impulz

Cokoliv jste udělali pro jednoho z mých nejposled- nějších bratří, pro mne jste udělali. Mt 25,31-46 Budeme souzeni podle lásky projevené bližním.

(Biblické impulzy)


pondělí 19. února - večer

Obrácení se uskutečňuje v každodenním životě trpělivostí v pronásledování pro spravedlnost. - Vyhýbáš obhajobě víry z pohodlnosti či strachu?

(Skutky pokání)


Modlitba - Pondělí po 1. neděli postní

Bože, naše spáso, dej nám milost vnitřního obrácení a nauč nás správně konat tvou vůli, abychom s užitkem prožili tuto postní dobu. Amen

(Modlitby)


pondělí 19. února - ráno

Obrácení se uskutečňuje v každodenním životě přijímáním utrpení. - Snažíš se vnímat utrpení i jako hodnotu a prostředek kajícnosti?

(Skutky pokání)


Biblický impulz

Byl na poušti čtyřicet dní a byl pokoušen od satana. (Mk 1,13) Důležité sportovní zápasy sleduje mnoho lidí. Obdivují výkony závodníků a chtějí prožít něco napínavého, odreagovat se. Jak v případě slavného vítězství, tak v případě potupné prohry se s diváky nic nestane. Obojí mohou zapít. Postní doba je také zápasem. Je to zápas Ježíše Krista pro nás a za nás. Za každého z nás. Má mnohé paralely ve sportovním zápase, ale v něčem se dia- metrálně liší. Na rozdíl od sportovních klání zde jde o všechno. O Boha i o nás. O způsob, jak vítězit nad zlem, které stále pokouší. O naše základní životní po- stoje. O způsob našeho participování na Kristově vítěz- ství. O objevení lásky schopné dát životu nový rozměr. „Náš život nemůže být během této pozemské pouti bez pokušení; cesta kupředu totiž vede jen přes naše zkoušky a jenom ten, kdo byl podroben zkoušce, ví, co v něm je. Vítězné koruny se dostane jen těm, kdo zvítězí; zvítězit však může jen ten, kdo podstoupí zá- pas a k zápasu je třeba protivníka a zkoušek.“ (sv. Augustin)

(Biblické impulzy)


neděle 18. února - večer

Obrácení se uskutečňuje v každodenním životě duchovním vedením - Kým nebo čím si necháš ovlivňovat svůj život? Lze to nazvat vedením Duchem svatým?

(Skutky pokání)


Modlitba - 1. neděle postní

Bože, ty nám dáváš milost, abychom se čtyřicet dní připravovali na Velikonoce; prosíme tě, ať v postní době hlouběji pronikneme do tajemství Kristova vykupitelského díla a stále opravdověji z něho žijeme. Amen

(Modlitby)


neděle 18. února - ráno

Obrácení se uskutečňuje v každodenním životě zpytováním svědomí. - Zpytuješ své svědomí jen před zpovědí nebo každý večer?

(Skutky pokání)


Biblický impulz

Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Lk 5,27-32 Kristus chce milovat a uzdravovat, ne počítat hříchy.

(Biblické impulzy)


sobota 17. února - večer

Obrácení se uskutečňuje v každodenním životě revizí celého života. - Jak často před Bohem a s Bohem usměrňuješ svůj život?

(Skutky pokání)


Modlitba - Sobota po Popeleční středě

Všemohoucí Bože, shlédni na naši bezmocnost a chraň nás svou mocnou pravicí. Amen

(Modlitby)


sobota 17. února - ráno

Obrácení se uskutečňuje v každodenním životě bratrským napomenutím. - Napomínáš své bližní s láskou nebo v hněvu či nadřazenosti?

(Skutky pokání)


Biblický impulz

Přestaňte se takhle postit! Iz 58,1-9a Bůh od nás nežádá nic než to, co nám předtím sám dal – lásku.

(Biblické impulzy)


Kázání papeže: 16.02.2018

Vatikán. Při dnešní ranní eucharistii v Domě svaté Marty papež František varoval před nebezpečím falešného postu, který pohrdá druhými lidmi. Pravý půst je totiž zaměřen na pomoc druhým, zdůraznil Petrův nástupce. Přečti si na webu Rádia Vatikán

(Papežská kázání)


pátek 16. února - večer

Obrácení se uskutečňuje v každodenním životě vyznáváním vin bratřím a sestrám. - Dokážeš uznat chybu před druhými? Dokážeš se omluvit? Zvláště nejbližším v rodině?

(Skutky pokání)


Modlitba - Pátek po Popeleční středě

Bože, provázej svou pomocí naše úsilí o vnitřní obnovu, aby naše skutky odříkání byly už od počátku pravdivým projevem našeho smýšlení. Amen

(Modlitby)


pátek 16. února - ráno

Obrácení se uskutečňuje v každodenním životě konáním spravedlnosti a práva a jejich obranou. - Jsi spravedlivý k bližnímu nebo ho utiskuješ? - Myslíš jen na sebe (svoje práva) nebo jsi vnímavější k právům bližního?

(Skutky pokání)


Biblický impulz

Budeš-li chodit po Božích cestách, budeš žít a Bůh ti požehná. Dt 30,15-20 Život s Kristem není pohodlný, ale je plný radosti.

(Biblické impulzy)


čtvrtek 15. února - večer

Obrácení se uskutečňuje v každodenním životě péčí o chudé. - Pomáháš chudým? - Přednost má skutek lásky. Ale i finanční dar (almužna) může hodně pomoci.

(Skutky pokání)


Modlitba - Čtvrtek po Popeleční středě

Všemohoucí Bože, osvěcuj nás svým vnuknutím a provázej naše jednání svou pomocí, ať konáme všechno, od začátku až do konce, ve spojení s tebou. Amen

(Modlitby)


čtvrtek 15. února - ráno

Obrácení se uskutečňuje v každodenním životě smířením. - Odpouštíš každý den svým bližním? - Smíření je lék na tvé neklidné srdce.

(Skutky pokání)


Kázání papeže: 14.02.2018

Postní doba je příhodný čas k tomu, abychom doladili disonantní akordy svého křesťanského života a přijali vždy novou, radostnou a slibnou zprávu Pánovy Paschy. Přečti si na webu Rádia Vatikán

(Papežská kázání)


Biblický impulz

Když se postíte, nedělejte ztrápený obličej jako pokrytci. Mt 6,1-6.16-18 Půst, který není obrácením srdce, je jen formalitou.

(Biblické impulzy)


středa 14. února - večer

Vnitřní pokání může mít rozmanité projevy. Písmo zdůrazňuje zvláště tři způsoby: půst, modlitbu, almužnu, které vyjadřují obrácení ve vztahu k sobě samému, ve vztahu k Bohu a ve vztahu k druhým.

(Skutky pokání)


Modlitba - Popeleční středa

Bože, dej, ať nás posilní dnešní půst, kterým zahajujeme úsilí o svou duchovní obnovu, abychom se naučili sebeovládáním statečně přemáhat zlo a konat dobro. Amen

(Modlitby)


středa 14. února - ráno

Ježíšova výzva k obrácení a k pokání nemíří především na vnější skutky, nýbrž na obrácení srdce, na vnitřní pokání. Bez něho zůstávají kající skutky neplodné a lživé. A vnitřní obrácení naopak nutí k tomu, aby se postoj pokání projevil navenek kajícími skutky.

(Skutky pokání)